články psychika rakovina tínedžerky zdravie zmeny na sliznici maternice

Problematika používania LNG-IUD u adolescentiek

Americké kolégium pôrodníkov a gynekológov a Americká akadémia pediatrov aktuálne odporúčajú dlhodobo pôsobiacu reverzibilnú antikoncepciu − vnútromaternicové telieska a implantáty − ako antikoncepciu prvej voľby pre všetky adolescentky (American Academic of Pediatry, 2020i,The American College of Obstetricians and Gynecologists, 2012ii). Tieto odporúčania v skutočnosti poskytujú mandát na dočasnú sterilizáciu adolescentiek prostredníctvom dlhodobo pôsobiacich reverzibilných antikoncepčných prostriedkov, a to v priemere na päť až desať rokov.

Je známe, že deti a adolescentky sú zvlášť zraniteľnou populáciou so špecifickými vývojovými, fyziologickými a psychologickými potrebami. Pre adolescentky sú špeciálnymi problémami týkajúcimi sa zavedenia LNG−IUD (vnútromaternicové teliesko uvoľňujúce levonorgestrel  (LNG)) panenstvo alebo nuliparita (nulipara je žena, ktorá ešte nerodila), ako aj vysoká úroveň úzkosti. LNG-IUD sa zavádza do maternice už aj dievčatám vo veku 12-13 rokoviii iv, publikované bolo zavedenie IUD-LNG 9-ročnému dievčatku.v Bežné sú nepríjemné a bolestivé pocity pri zavádzaní vnútromaternicového telieska a zavedenie cez úzky krček maternice môže byť technicky náročné a bolestivé.vi Objem maternice sa v období dospievania mení a významne sa zväčšuje s nástupom menštruácie, rastúcim vekom a počtom pôrodov. Adolescentky mladšie ako 18 rokov, ktoré ešte nerodili, majú významne menší objem maternice ako ženy vo veku 20 až 40 rokov, ktoré ešte nerodili, alebo porodili 1 dieťa (P<0.001).vii viii Viaceré štúdie pozorovali vyššiu neznášanlivosť vnútromaternicových teliesok u adolescentiek v porovnaní s dospelými ženami, čo malo za následok významne vyššie riziko vypudenia alebo odstránenia vnútromaternicového telieska (Alton a kol., 2012ix, Behringer a kol., 2011x), abnormálne krvácanie nesúvisiace s menštruáciou a nepravidelný menštruačný cyklus (Berenson a kol., 2015xi).

V súvislosti s používaním LNG-IUD počas adolescencie je dôležité upozorniť na proces tzv. hypotalamickej kontroly puberty. Jedná sa o zložitý proces, ktorého narušenie môže ohroziť nielen reprodukčný potenciál dospievajúcich dievčat, ale aj vážne ohroziť ich zdravie. Nedávno bolo objavené, že približne 10% hypotalamických génov, ktoré zvyšujú svoju aktivitu v čase puberty sú zároveň zapojené do tvorby alebo potláčania nádorov. Tieto významné gény boli pomenované ako „gény súvisiace s nádorom“ (Tumor Related Genes −TRG). Roth a kol. (2008) identifikovali 11 génov súvisiacich s TRG sieťou a zároveň zahrnutých do regulácie dievčenskej puberty, z ktorých 6 bolo identifikovaných ako gény potláčajúce nádory (napr. p53, SASH1, CUTL1) a 5 ako gény spôsobujúce nádory (napr. CCND1AF1Q, ktorých narušená expresia bola pozorovaná napr. pri rakovine prsníkaxii xiii xiv). Predpokladá sa, že pohlavné hormóny (estrogény, gestagény) môžu v puberte aktivovať gény podporujúce nádory, ale zároveň zvýšená aktivita TRG siete udržiava vývinový proces tak, aby bol zameraný skôr na diferenciáciu funkcie buniek ako na ich množenie. Táto precízne regulovaná rovnováha medzi stimulačnými a inhibičnými impulzmi súvisí s morfologickými zmenami v mozgu, ktoré sa vyskytujú v mediobazálnom hypotalame počas pohlavného vývinu.xv V tejto súvislosti je dôležité nedávno publikované zistenie, že ženy užívajúce hormonálne antikoncepčné tablety majú významne menší objem hypotalamu (Lipton a kol., 2021).xvi Vplyv hormonálnej antikoncepcie na štruktúry mozgu preukázali aj ďalšie štúdie (Petersen a kol., 2021xvii, Petersen a kol. 2015xviii, Lisofsky a kol., 2016xix). Uvedené zistenia sú varujúce, pretože môžu mať pre ženy, ktoré začali používať LNG-IUD už počas dospievania, celoživotné následky.

Navyše predchádzajúca analýza nežiaducich účinkov ukázala, že používanie LNG-IUD významne zvyšuje riziko rakoviny prsníkaxx xxi xxii, psychických ochorení (zvlášť u adolescentiek)xxiii xxiv xxv xxvi xxvii a samovraždy.xxviii LNG-IUD patrí medzi tzv. invazívne (prenikajúce do tela) metódy antikoncepcie. LNG-IUD je potrebné do maternice zaviesť a nemožno ho vo všeobecnosti odstrániť bez lekárskej pomoci. Táto závislosť od poskytovateľa LNG-IUD odníma ženám kontrolu nad začatím a ukončením tejto metódy, čo je hodnota, ktorá je zvlášť dôležitá pre podstatnú časť žien, a jeden z dôvodov odmietania tejto metódy.

V neposlednom rade, propagácia LARC pred inými antikoncepčnými metódami môže viesť k nátlakovej/donucovacej praxi.xxix Napríklad postupy prijaté niektorými americkými štátmi poskytujú buď stimuly alebo prekážky, aby obmedzili pôrody u žien, ktoré dostávajú verejnú pomoc (sociálne dávky). Medzi ďalšie príklady diskriminácie patria predpojaté ponúkanie LNG-IUD niektorým marginalizovaným skupinám žien, najmä ženám s inou ako bielou farbou pleti a chudobným ženám. Jemné diskriminačné sklony sa prejavili aj v nedostatku financií v niektorých štátnych programoch „Medicaid“ na odstránenie IUD, ak mala žena v úmysle otehotnieť.xxx

Odborné pramene

i Menon S. Long-Acting Reversible Contraception: Specific Issues for Adolescents. Pediatrics. 2020 August. 146 (2) e2020007252.  

ii Committee on Adolescent Health Care Long-Acting Reversible Contraception Working Group, The American College of Obstetricians and Gynecologists. Committee opinion no. 539: adolescents and long-acting reversible contraception: implants and intrauterine devices. Obstetrics and Gynecology. 2012 Oct;120(4):983-8.

iii Schwartz BI, Alexander M, Breech LL. Levonorgestrel Intrauterine Device Use for Medical Indications in Nulliparous Adolescents and Young Adults. The Journal of Adolescent Health : Official Publication of the Society for Adolescent Medicine. 2021 Feb;68(2):357-363.

iv Aslam N, Blunt S, Latthe P. Effectiveness and tolerability of levonorgestrel intrauterine system in adolescents. Journal of Obstetrics and Gynaecology : the Journal of the Institute of Obstetrics and Gynaecology. 2010;30(5):489-91.

v Schwartz BI, Alexander M, Breech LL. Intrauterine Device Use in Adolescents With Disabilities. Pediatrics. 2020;146(2):e20200016.

vi Aslam N, Blunt S, Latthe P. Effectiveness and tolerability of levonorgestrel intrauterine system in adolescents. Journal of Obstetrics and Gynaecology : the Journal of the Institute of Obstetrics and Gynaecology. 2010;30(5):489-91.

vii Gadelha Da Costa A, Filho FM, Ferreira AC. et al. Uterine volume in adolescents. Ultrasound in Medicine & Biology. 2004 Jan;30(1):7-10.

viii Kelsey TW, Ginbey E, Chowdhury MM, et al. A Validated Normative Model for Human Uterine Volume from Birth to Age 40 Years. Lambalk CB, ed. PLoS ONE. 2016;11(6):e0157375.

ix Alton TM, Brock GN, Yang D. et al. Retrospective review of intrauterine device in adolescent and young women. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology. 2012 Jun;25(3):195-200.

x Behringer T, Reeves MF, Rossiter B, Chen BA, Schwarz EB. Duration of use of a levonorgestrel IUS amongst nulliparous and adolescent women. Contraception. 2011 Nov;84(5):e5-e10.

xi Berenson AB, Tan A, Hirth JM. Complications and continuation rates associated with 2 types of long-acting contraception. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2015 Jun;212(6):761.e1-8.

xii Colaprico A, Olsen C, Bailey MH, et al. Interpreting pathways to discover cancer driver genes with Moonlight. Nature Communications. 2020;11(1):69.

xiii Mohammadizadeh F, Hani M, Ranaee M, Bagheri M. Role of cyclin D1 in breast carcinoma. Journal of Research in Medical Sciences : the Official Journal of Isfahan University of Medical Sciences. 2013;18(12):1021-1025.

xiv Park J, Schlederer M, Schreiber M, et al. AF1q is a novel TCF7 co-factor which activates CD44 and promotes breast cancer metastasis. Oncotarget. 2015;6(24):20697-20710.

xv Roth ChL and Mastronardi C. Early Puberty Onset and Female Cancers–Is There a Link? In: Moorland MT(ed.). Cancer in Female Adolescents. New York: Nova Science Publishers; 2008:212.

xvi Lipton ML, Chen K, Worley S, et al. Oral Contraceptive Use Is Associated with Smaller Hypothalamic Volumes in Healthy Women. 105th Scientific Assembly and Annual Meeting of the Radiological Society of North America-RSNA 2019.

https://press.rsna.org/timssnet/media/pressreleases/14_pr_target.cfm?id=2136. Accessed 3 March 2021.

xvii Petersen N, Kearley NW, Ghahremani DG, et al. Effects of oral contraceptive pills on mood and magnetic resonance imaging measures of prefrontal cortical thickness. Molecular Psychiatry. 2021 Jan 8.

xviii Petersen N, Touroutoglou A, Andreano JM, Cahill L. Oral contraceptive pill use is associated with localized decreases in cortical thickness. Human Brain Mapping. 2015;36(7):2644-54.

xix Lisofsky N, Riediger M, Gallinat J, et al. Hormonal contraceptive use is associated with neural and affective changes in healthy young women. NeuroImage. 2016 Jul 1;134:597-606.

xx Siegelmann-Danieli N, Katzir I, Landes JV, et al. Does levonorgestrel-releasing intrauterine system increase breast cancer risk in peri-menopausal women? An HMO perspective. Breast Cancer Research and Treatment. 2018 Jan;167(1):257-262.

xxi Mørch LS, Skovlund CW, Hannaford PC, et al. Contemporary Hormonal Contraception and the Risk of Breast Cancer. The New England Journal of Medicine. 2017 Dec 7;377(23):2228-2239.

xxii Ellingjord-Dale M, Vos L, Tretli S, Hofvind S, dos-Santos-Silva I, Ursin G. Parity, hormones and breast cancer subtypes – results from a large nested case-control study in a national screening program. Breast Cancer Research : BCR. 2017;19:10.

xxiii Slattery J, Morales D, Pinheiro L, Kurz X. Cohort Study of Psychiatric Adverse Events Following Exposure to Levonorgestrel-Containing Intrauterine Devices in UK General Practice. Drug Safety. 2018 Oct;41(10):951-958.

xxiv Bosco-Lévy P, Gouverneur A, Langlade C, et al. Safety of levonorgestrel 52 mg intrauterine system compared to copper intrauterine device: a population-based cohort study. Contraception. 2019 Jun;99(6):345-349.

xxv Zettermark S, Perez Vicente R, Merlo J. Hormonal contraception increases the risk of psychotropic drug use in adolescent girls but not in adults: A pharmacoepidemiological study on 800 000 Swedish women. PLoS One. 2018;13(3):e0194773.

xxvi Skovlund CW, Mørch LS, Kessing LV, Lidegaard Ø. Association of Hormonal Contraception With Depression. JAMA Psychiatry. 2016 Nov 1;73(11):1154-1162.

xxvii Lindberg M, Foldemo A, Josefsson A, Wiréhn AB. Differences in prescription rates and odds ratios of antidepressant drugs in relation to individual hormonal contraceptives: a nationwide population-based study with age-specific analyses. The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care : the Official Journal of the European Society of Contraception. 2012 Apr;17(2):106-18.

xxviii Skovlund CW, Mørch LS, Kessing LV, et al. Association of Hormonal Contraception With Suicide Attempts and Suicides. The American Journal of Psychiatry. 2018 Apr 1;175(4):336-342.

xxix Rowlands S, Ingham R. Long-acting reversible contraception: conflicting perspectives of advocates and potential users. BJOG. 2017 Sep;124(10):1474-1476.

xxx Kaitz M, Mankuta D, Mankuta L. Long-acting reversible contraception: A route to reproductive justice or injustice. Infant Mental Health Journal. 2019;40(5):673-689.

Ďakujeme za zdieľanie a šírenie osvety o problematickosti antikoncepcie.

Mohlo by sa vám tiež páčiť...