AAIC− Alzheimer’s Association International Conference, Medzinárodná konferencia Alzheimerovej asociácie
ACOG − American College of Obstetricians and Gynecologists, Americké kolégium pôrodníkov a gynekológov
ADHD− Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Porucha pozornosti a hyperaktivity
CI − Confidence Interval, Interval spoľahlivosti
CIN − Cervical intraepithelial neoplasia, Cervikálna intraepiteliálna neoplázia
COC − Combined Oral Contraceptives , Kombinovaná perorálna antikoncepcia
DHEA – Dehydroepiandrosterone, dehydroepiandrosterón (DHEA-S – jeho sulfátový ester)
FPG − Fasting Plasma Glucose, Plazmatická glukóza nalačno
GHS− Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals, Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií
HIV − Human Immunodeficiency Virus, Vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti
HPV − Human Papilloma Virus, Ľudský papilomavírus
HPO− Hypothalamic-Pituitary-Ovarian axis, Hypotalamo-hypofýzarno-ovárialna os
HR− Hazard Ratio, Pomer rizík
IARC− International Agency for Research on Cancer, Medzinárodná agentúra pre
výskum rakoviny
ICH − Intracranial hypertension, Intrakraniálna hypertenzia
IGFBP1− Insulin-like Growth Factor Binding Protein 1, Proteín 1 viažuci rastový faktor
podobný inzulínu
IUD− Intrauterine device, Vnútromaternicové teliesko
LNG− Levonorgestrel, Levonorgestrel
LARC− Long-Acting Reversible Contraception, Dlhodobo pôsobiaca reverzibilná antikoncepcia
NF2 – Neurofibromin 2, Neurofibromín 2
NT − Unplanned pregnancy, Neplánované tehotenstvo
OR− Odds Ratio, Pomer šancí
P − P-value, P-hodnota. Číselná hodnota používaná pri štatistickom testovaní hypotéz
PAEP −Progestogen Associated Endometrial Protein, Endometriálny proteín súvisiaci s gestagénom
PID− Pelvic Inflammatory Disease, Zápalové ochorenie panvy
POP − Progestogen Only Pill, Tableta obsahujúca len gestagén
PR – Progesterone receptor, Progesterónový receptor
RR − Relative Risk, Relatívne riziko
SIR – Standardized Incidence Ratio, Štandardizovaný pomer výskytu
TRG −Tumor Related Gen, Gén súvisiaci s nádorom
VTE −Venous Thromboembolism ,Venózny tromboembolizmus

Ďakujeme za zdieľanie a šírenie osvety o problematickosti antikoncepcie.