láska sex sexualita tínedžerky

HAK a explózia neviazaného sexu

Jedným z hlavných cieľov zavedenia hormonálnej antikoncepcie do praxe bola snaha oslobodiť ľudskú sexualitu od nechceného tehotenstva. Centrom takto chápanej sexuality je najmä pohlavný styk, bez docenenia významu lásky a plodenia. Táto skutočnosť následne vedie k nestálosti vo vzťahoch, neviazanosti a k častému striedaniu sexuálnych partnerov. Dominancia telesnosti sa stáva hlavným zmyslom sexuality; mnohí ľudia nevedia, čo znamená skutočné uspokojenie zo sexuality žitej v láskyplnom vzťahu, v ktorom sa muž a žena navzájom úplne darujú. Žiaľ, „[láska] je súčasťou sexuálneho vzťahu namiesto toho, aby naopak, sexuálny vzťah bol súčasťou manželskej lásky“.[i] Ak sa zmysel pohlavného styku zúži iba na sexuálny konzum, postupne sa zmení na umelo živenú potrebu, ktorú je potrebné uspokojiť.[ii]

V súčasnej dobe pozorujeme významný posun prvého pohlavného styku do čoraz mladšieho veku. Výskumy ukazujú, že dievčatá, ktoré začínajú príliš skoro so sexuálnymi aktivitami (pred 15 alebo 14 rokom života) majú viac zdravotných problémov, vrátane sexuálne prenosných chorôb, problémy so správaním (napr. delikvencia) a niektoré dlhodobé zdravotné a funkčné problémy (Sprecher a kol., 2019[iii]). Štúdia vykonaná The International Collaboration of Epidemiological Studies of Cervical Cancer, ktorá zozbierala údaje o sexuálnom správaní z 21 národných alebo medzinárodných epidemiologických štúdií zistila, že dievčatá, ktoré mali prvý pohlavný styk vo veku 14 rokov alebo nižšom, mali 3.5-násobne vyššie riziko invazívneho karcinómu krčka maternice ako ženy, ktoré mali prvý pohlavný styk vo veku 25 rokov a vyššom (RR 3.52; P < 0.001).[iv] Veľká štúdia realizovaná v štyroch severských krajinách ukázala, že prvý pohlavný styk dievčat vo veku 14 rokov a nižšom, významne súvisel s vyšším počtom sexuálnych partnerov a výskytom sexuálne prenosných chorôb. Okrem toho, nízky vek prvého pohlavného styku súvisel s fajčením a pitím alkoholu.[v] Ďalšia štúdia pozorovala výrazne vyššie používanie injekčných drog u dievčat, ktoré mali prvý pohlavný styk vo veku 10 až 14 rokov.[vi] Žiaľ, práve hormonálna antikoncepcia umožňuje predčasnú sexuálnu aktivitu. V nedávnej štúdii uverejnenej v JAMA Psychiatry, ktorú vykonali De Wit a kol. v Holansku (2020), až 79.5% dievčat vo veku 16 rokov, ktoré nepoužívali perorálnu antikoncepciu, boli panny, kým v tej istej vekovej kategórii dievčat, ktoré užívali perorálnu antikoncepciu, len 24,4%.[vii] Fehring a kol. (2018) pozorovali skorší sexuálny začiatok a viac sexuálnych partnerov u adolescentiek a mladých žien, ktoré užívali perorálnu antikoncepciu v porovnaní s tými, ktoré ju neužívali. Kým užívateľky mali v priemere 3.73 partnerov, neužívateľky mali v priemere 1.38 partnerov. Priemerný vek začiatku sexuálneho života u adolescentiek a mladých žien, ktoré užívali perorálnu antikoncepciu, bol 16.27 (95% CI: 16.08–16.46), kým u adolescentiek a mladých žien, ktoré ju nikdy neužívali, 18.20 (95% CI: 17.91–18.42).[viii]

Uvedenie hormonálnej antikoncepcie do praxe významne prispelo k explózii neviazaného sexu. Rôzne typy antikoncepcie, najmä hormonálnu a kondómy, významne viac používajú ženy, ktoré majú súbežný sexuálny vzťah s viacerými partnermi (Weitzman a kol., 2019[ix]). Ženy, ktoré používajú perorálnu antikoncepciu, majú väčší počet sexuálnych partnerov v porovnaní so ženami, ktoré ju nepoužívajú.[x] V štúdii, ktorú vykonali Guillermo a kol. (2010), užívateľky perorálnej antikoncepcie mali významne väčší socio-sexuálny záujem (socio-sexualita sa týka osobnej predispozície zapojiť sa do nezáväzného sexu[xi]) ako ženy s prirodzeným menštruačným cyklom.[xii] Yoeli a kol. (2007) zistili dramatické zvýšenie výskytu kvapavky (slúžila ako ukazovateľ promiskuity) v USA po legalizácii perorálnej antikoncepcie pre 18 – 21 ročných. Kým pred legalizáciou perorálnej antikoncepcie bola incidencia kvapavky 2 prípady na 100 000 osôb ročne, prvý rok po jej legalizácii bola incidencia 41.81 prípadov na 100 000 osôb ročne a v druhom roku po jej legalizácii až 85.68 prípadov na 100 000 osôb ročne.[xiii]

Aj keď sa neviazanosť v sexuálnej oblasti často vníma ako osobná záležitosť, vždy negatívne vplýva na dobro celej spoločnosti. Stačí uviesť fenomény ako sú neochota vstupovať do manželstva, rozpad rodiny so všetkými sociálnymi dôsledkami, promiskuita, demografická kríza, vynakladanie značných finančných prostriedkov na liečenie sexuálne prenosných ochorení a pod.

 

 

Odborné pramene

[i] Baggio, AM. Eros, sila lásky. 1. vyd. Bratislava : Nové mesto, 1993. s. 40.

[ii] Baggio, AM. Eros, sila lásky. 1. vyd. Bratislava : Nové mesto, 1993. s. 22.

[iii] Sprecher S., O’Sullivan LF, Drouin M  et al. The Significance of Sexual Debut in Women’s Lives. Current Sexual Health Reports 11, 2019. 265–273.

[iv] International Collaboration of Epidemiological Studies of Cervical Cancer. Cervical carcinoma and sexual behavior: collaborative reanalysis of individual data on 15,461 women with cervical carcinoma and 29,164 women without cervical carcinoma from 21 epidemiological studies. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention : a Publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology. 2009 Apr;18(4):1060-9.

[v]Olesen TB, Jensen KE, Nygård M, et al. Young age at first intercourse and risk-taking behaviours—a study of nearly 65000 women in four Nordic countries. European Journal of Public Health. 2012 Apr;22(2):220–224.

[vi] Greenberg J, Magder L, Aral S. Age at first coitus. A marker for risky sexual behavior in women. Sexually Transmitted Diseases. 1992 Nov-Dec;19(6):331-4.

[vii] de Wit AE, Booij SH, Giltay EJ, et al. Association of Use of Oral Contraceptives With Depressive Symptoms Among Adolescents and Young Women. JAMA Psychiatry. 2020 Jan 1;77(1):52-59.

[viii] Fehring RJ, Bouchard T, Meyers M. Influence of Contraception Use on the Reproductive Health of Adolescents and Young Adults. Linacre Q. 2018;85(2):167-177

[ix] Weitzman A, Barber J, Kusunoki Y. Sexual Concurrency and Contraceptive Use Among Young Adult Women. Demography. 2019;56(2):549-572.

[x] Little AC, Jones BC, Penton-Voak IS, et al. Partnership status and the temporal context of relationships influence human female preferences for sexual dimorphism in male face shape. Proceedings. Biological Sciences /The Royal Society. 2002;269(1496):1095-1100.

[xi] Rodrigues, D., Lopes, D. Sociosexuality, Commitment, and Sexual Desire for an Attractive Person. Archives of Sexual Behavior.2017. 46: 775–788 .

[xii] Guillermo CJ, Manlove HA, Gray PB, et al. Female social and sexual interest across the menstrual cycle: the roles of pain, sleep and hormones. BMC Womens Health. 2010;10:19.

[xiii] Yoeli E, Becker G,  Cohen L, et al. Does Birth-Control Promote Promiscuity or Improve Health Care? Evidence from Sexually Transmitted Diseases. https://www.researchgate.net/profile/Eric_Sun6/publication/228808325_Does_Birth_Control_Promote_Promiscuity_or_Improve_Health_Care_Evidence_from_Sexually_Transmitted_Diseases/links/00b495266210e6691a000000/Does-Birth-Control-Promote-Promiscuity-or-Improve-Health-Care-Evidence-from-Sexually-Transmitted-Diseases.pdf?origin=publication_detail. Accessed 11 Dec 2020.

Ďakujeme za zdieľanie a šírenie osvety o problematickosti antikoncepcie.

Mohlo by sa vám tiež páčiť...