infarkt porážka smrť tínedžerky zdravie

HAK a riziko náhleho úmrtia

V štúdii vykonanej Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO, 1995), ženy, ktoré používali kombinovanú orálnu antikoncepciu, mali 4-násobne zvýšené riziko venózneho tromboembolizmu (vznik krvnej zrazeniny, zvyčajne v žilách dolných končatín či v panve a jej následné uchytenie v pľúcach).[i] Podobne, v meta-analýze, ktorá zahŕňala 26 štúdií, užívateľky kombinovanej orálnej antikoncepcie mali riziko venózneho tromboembolizmu zvýšené 3,5-násobne (Stegeman a kol., 2013)[ii].

Štúdia Svetovej zdravotníckej organizácie publikovaná v roku 1997 zistila, že užívanie kombinovanej perorálnej antikoncepcie zvýšilo riziko akútneho infarktu myokardu 5-násobne.[iii] Veľká štúdia zahŕňajúca 1 626 158 žien dospela k záveru, že užívanie kombinovanej perorálnej antikoncepcie obsahujúcej 30 – 40μg etinylestradiolu zvyšuje riziko infarktu myokardu 1,3- až 2,3-násobne v závislosti od typu progestínu (Lidegaard a kol., 2012)[iv].

Podľa meta-analýzy, ktorú vykonali Xu a kol. (2015), užívateľky perorálnej antikoncepcie majú riziko ischemickej mozgovej porážky zvýšené 2,5-násobne.[v] V štúdii Svetovej zdravotníckej organizácie (1996), užívanie kombinovanej orálnej antikoncepcie zvýšilo riziko ischemickej mozgovej porážky 3-násobne. Veľkosť rizika súvisela s dávkou estrogénu: európske ženy mali riziko zvýšené 1,5-násobne pri užívaní preparátov s nízkou dávkou estrogénu a viac ako 5-násobne zvýšené pri užívaní preparátov s vysokou dávkou estrogénu.[vi]

Žiaľ, viaceré kardiovaskulárne ochorenia spôsobené používaním najmä kombinovanej perorálnej antikoncepcie (COC) sa končia smrťou, vrátane dospievajúcich dievčat a mladých žien. V štúdii, ktorú vykonali Samuelsson a kol. (2005), v najmladšej vekovej skupine (15 – 24 rokov) z celkového počtu 16 úmrtí na venózny tromboembolizmus (VTE) až 12 úmrtí súviselo s aktuálnym užívaním COC. Relatívne riziko úmrtia na VTE u aktuálnych užívateliek kombinovanej perorálnej antikoncepcie bolo takmer 19-násobne vyššie v porovnaní so ženami, ktoré neboli tehotné a neužívali COC (RR 18.8 pre ženy vo veku 15 – 24 rokov).[vii] V systematickom preskúmaní, ktoré vykonali Keen a kol. (2018), súčasné formy hormonálnej antikoncepcie zvýšili riziko krvných zrazenín u zdravých žien 3 až 9-násobne. Zistené riziká by znamenali, že v USA každý rok zomrie 300 – 400 mladých žien z dôvodu používania hormonálnej antikoncepcie.[viii]

 

 

Odborné pramene

[i] World Health Organization collaborative study of cardiovascular disease and steroid hormone contraception: Venous thromboembolic disease and combined oral contraceptives: results of international multicentre case-control study. Lancet. 1995 Dec 16;346(8990):1575-82.

[ii] Stegeman BH, de Bastos M, Rosendaal FR, et al. Different combined oral contraceptives and the risk of venous thrombosis: systematic review and network meta-analysis. The BMJ. 2013 Sep 12;347:f5298.

[iii] World Health Organization Collaborative Study of Cardiovascular Disease and Steroid Hormone Contraception: Acute myocardial infarction and combined oral contraceptives: results of an international multicentre case-control study. Lancet. 1997 Apr 26;349(9060):1202-9.

[iv] Lidegaard Ø, Løkkegaard E, Jensen A. et al. Thrombotic stroke and myocardial infarction with hormonal contraception. The New England Journal of Medicine. 2012 Jun 14;366(24):2257-66.

[v] Xu Z, Li Y, Tang S, Huang X, Chen T. Current use of oral contraceptives and the risk of first-ever ischemic stroke: A meta-analysis of observational studies. Thrombosis Research. 2015 Jul;136(1):52-60.

[vi] Ischaemic stroke and combined oral contraceptives: results of an international, multicentre, case-control study. WHO Collaborative Study of Cardiovascular Disease and Steroid Hormone Contraception. Lancet. 1996 Aug 24;348(9026):498-505.

[vii] Samuelsson E, Hedenmalm K, Persson I. Mortality from venous thromboembolism in young Swedish women and its relation to pregnancy and use of oral contraceptives–an approach to specifying rates. European Journal of Epidemiology. 2005;20(6):509-16.

[viii]Keenan L, Kerr T, Duane M, Van Gundy K. Systematic Review of Hormonal Contraception and Risk of Venous Thrombosis. Linacre Q. 2018 Nov;85(4):470-477.

Ďakujeme za zdieľanie a šírenie osvety o problematickosti antikoncepcie.

Mohlo by sa vám tiež páčiť...