články láska psychika sex sexualita

Vplyv HAK na stabilitu manželstva

Súčasná doba je poznamenaná krízou manželstva a rodiny. Človek sa stále viac zameriava na seba, preferuje hodnoty profesionálneho či spoločenského úspechu a všestranného individuálneho užitia si, takže deti prestávajú byť ťažiskom ľudského života.[i] Existuje niekoľko faktorov, ktoré prispievajú k udržaniu vzájomného spolužitia muža a ženy, ako sú napríklad dieťa a počet detí[ii], kvalita sexuálneho života[iii], psychická pohoda[iv] a pod. Hormonálna antikoncepcia negatíve vplýva na každý z nich.

1) Negatívny vplyv na pôrodnosť.

V rokoch 1960 až 2012 sa svetová priemerná miera pôrodnosti znížila na polovicu, t. j. na 2.5 pôrodov na ženu.[v] Rok 1960 vstúpil do dejín tým, že v USA bola do praxe uvedená hormonálna antikoncepcia (preparát Enovid). V mnohých rozvinutých krajinách užívanie antikoncepčných tabliet v 70. rokoch veľmi rýchlo rástlo a takmer súčasne začala klesať pôrodnosť.[vi] [vii] Viaceré štúdie preukázali, že prístup k antikoncepčným tabletkám významne súvisel s poklesom pôrodnosti v USA po roku 1960.[viii] [ix] [x] Zníženie pôrodnosti môže byť jeden z faktorov, ktorým hormonálna antikoncepcia znižuje stabilitu manželstva, keďže dieťa a počet detí je významný faktor znižujúci rozvodovosť manželov. Štúdia, ktorá skúmala rozvodovosť v 62 kultúrach sveta, zistila vrchol rozvodovosti vo štvrtom roku po svadbe, čo je obdobie nevyhnutné pre výchovu prvého dieťaťa. Druhé dieťa oddiali ďalší významný vrchol rozvodovosti na siedmy rok po svadbe.[xi] Kontinuálne potláčanie plodnosti a sexuálnych funkcií ženy hormonálnou antikoncepciou, jej negatívny vplyv na reprodukčné orgány (napr. na tzv. ovariálnu rezervu[xii] [xiii] [xiv]) a zdravie ženy môže spôsobiť absenciu detí, alebo zníženie ich počtu v rodinách, a tým prispieť k destabilizácii manželstva.

2) Negatívny vplyv na kvalitu sexuálneho života.

Je známe, že vyššia úroveň spokojnosti v sexuálnom živote vedie k vyššej manželskej spokojnosti, ktorá zase znižuje manželskú nestabilitu a rozvodovosť.[xv] Hormonálna antikoncepcia negatívne vplýva na kvalitu sexuálneho života; znižuje sexuálnu túžbu a sexuálne vzrušenie[xvi] [xvii] [xviii], frekvenciu pohlavných stykov[xix] [xx] a môže spôsobiť dyspareúniubolesť pri pohlavnom styku (Lev-Sagie, 2020[xxi], Tayyeb a Gupta, 2020[xxii], Serati a kol., 2015[xxiii]). Jednou z príčin bolesti pri pohlavnom styku je vestibulodýnia (bolesť vyskytujúca sa v oblasti pošvového vchodu), ktorá býva prítomná u žien používajúcich hormonálnu antikoncepciu (Champaneria a kol., 2015[xxiv], Goldstein a kol., 2014[xxv]).

3) Negatívny vplyv na psychickú pohodu.

Psychické ochorenia a najmä depresia je ďalším faktorom, ktorý má významne negatívny vplyv na stabilitu manželstva[xxvi] [xxvii]a spokojnosť v manželstve[xxviii] [xxix] [xxx]. V oblasti ľudskej sexuality sa depresia prejavuje najmä nezáujmom o sexuálny život a nedostatkom energie pre udržiavaniu láskyplných vzťahov, takže môže nastať ich narušenie.[xxxi] Je známe, že hormonálna antikoncepcia mení štruktúru a funkčnosť oblastí mozgu zapojených do kontroly emocií (Fruzzetti a kol., 2020[xxxii]). Existujú dostatočné dôkazy, že jej užívanie významne zvyšuje riziko depresie (Lewis a kol., 2019[xxxiii], Gingnell a kol., 2013[xxxiv], Wiréhn a kol., 2010[xxxv], Young a kol., 2007[xxxvi]), a to najmä u dospievajúcich dievčat a mladých žien (de Wit a kol., 2020[xxxvii], Zettermark a kol., 2018[xxxviii], Skovlund a kol., 2016[xxxix], Lindberg a kol., 2012[xl]). Depresia spôsobená používaním hormonálnej antikoncepcie môže byť teda ďalším faktorom znižujúcim stabilitu manželstva.

Viaceré výkumy ukázali významne zvýšenú rozvodovosť po zavedení hormonálnej antikoncepcie do praxe (v roku 1960). Napríklad v USA v roku 1960 pripadalo 9 rozvodov na 1000 vydatých žien, v roku 1970 to bolo už 15 rozvodov na 1000 vydatých žien a v roku 1980 23 rozvodov na 1000 vydatých žien.[xli] Nedávna štúdia vykonaná v USA (Fehring a kol., 2015) ukázala, že u žien, ktoré používali prirodzené metódy regulácie počatia bola rozvodovosť 9.6% v porovnaní so 14.4% žien, ktoré používali iné, ako prirodzené metódy. Riziko rozvodu manželstva, v ktorom manželka užívala hormonálne tablety, bolo zvýšená o 73 % (OR 1.73, 95%Cl: 1.36−2.21, P<0.001).[xlii] V štúdii, ktorú v USA vykonala Miriam Marcén (2012), zníženie dostupnosti/predaja perorálnej antikoncepcie viedlo k zníženiu rozvodovosti.[xliii]

Vzhľadom na fakt, že hormonálna antikoncepcia negatívne vplýva na viaceré významné faktory stabilizujúce manželstvo ako sú reprodukcia (dieťa a počet detí), úroveň sexuálneho života a psychická pohoda, môže významnou mierou prispieť k rozkladu manželstva.

 

 

Odborné pramene

[i] Sokol J. Filosofická antropologie. 2. vyd. Praha : Portál, 2008. s. 47.

[ii]  Weiss P. a kol. Sexuologie. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2010. s. 90.

[iii]  Shakerian A,  Nazari AM, Masoomi M. Inspecting the Relationship between Sexual Satisfaction and Marital Problems of Divorce-asking Women in Sanandaj City Family Courts. Procedia – Social and Behavioral Sciences 114 ( 2014 ) 327 – 333.

[iv] Davidson MR.  Marriage and mental illness. The Wiley-Blackwell encyclopedia of family studies. Editors: C.L. Shehan. New York: John Wiley & Sons (UK).  2016. ISBN: 9780470658451.

[v] WORDBANK. Between 1960 and 2012, the world average fertility rate halved to 2.5 births per woman. July 2014. https://blogs.worldbank.org/opendata/between 960-and012-world-average-fertility-rate-halved5-births-woman. Accessed 14 Jan 2021.

[vi] Leridon H. Demographic effects of the introduction of steroid contraception in developed countries. Human Reproduction Update. 2006 Sep-Oct;12(5):603-16.

[vii] Benagiano G, Testa G, Cocuzzi L. Significato del controllo della fertilità in un mondo integrato [The meaning of fertility control in an integrated world]. Minerva Ginecologica. 2004 Jun;56(3):271-81.

[viii] Bailey  M.  More Power to the Pill: The Impact of Contraceptive Freedom on Women’s Life Cycle Labor Supply. Quarterly Journal of Economics. 2006; (121):289-320.

[ix] Bailey  M.. “”Momma’s Got the Pill”: How Anthony Comstock and Griswold v. Connecticut Shaped US Childbearing.” American Economic Review. 2010. 100 (1): 98-129.

[x] Guldi M. Fertility effects of abortion and birth control pill access for minors. Demography. 2008;45(4):817-827.

[xi] Weiss P. a kol. Sexuologie. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2010. s. 90.

[xii] Letourneau JM, Cakmak H, Quinn M, Long-term hormonal contraceptive use is associated with a reversible suppression of antral follicle count and a break from hormonal contraception may improve oocyte yield. Journal of Assisted Reproduction and Genetics. 2017;34(9):1137-1144.

[xiii] Birch Petersen K, Hvidman HW, Forman JL. Ovarian reserve assessment in users of oral contraception seeking fertility advice on their reproductive lifespan. Human Reproduction. 2015 Oct;30(10):2364-75.

[xiv] Kallio S, P J, FRuokonen A, Vaskivuo T, et al. AMH levels decrease in women using combined contraception independently of administration route. Fertility and Sterility. 2013;99:1305–1310.

[xv]  Shakerian A,  Nazari AM, Masoomi M. Inspecting the Relationship between Sexual Satisfaction and Marital Problems of Divorce-asking Women in Sanandaj City Family Courts. Procedia – Social and Behavioral Sciences 114 ( 2014 ) 327 – 333.

[xvi]  Wallwiener CW, Wallwiener LM, Seeger H, et al. Are hormonal components of oral contraceptives associated with impaired female sexual function? A questionnaire-based online survey of medical students in Germany, Austria, and Switzerland. Archives of Gynecology and Obstetrics. 2015 Oct;292(4):883-90.

[xvii] Malmborg A, Brynte L, Falk G, et al. Sexual function changes attributed to hormonal contraception use – a qualitative study of women experiencing negative effects. European Journal of Contraception and Reproductive Health Care.  2020 Jun;25(3):169-175.

[xviii] de Castro Coelho F, Barros C. The Potential of Hormonal Contraception to Influence Female Sexuality. International Journal of Reproductive Medicine. 2019;2019:9701384.

[xix] Battaglia C, Morotti E, Persico N, et al. Clitoral vascularization and sexual behavior in young patients treated with drospirenone-ethinyl estradiol or contraceptive vaginal ring: a prospective, randomized, pilot study. Journal of  Sexual Medicine. 2014 Feb;11(2):471-80.

[xx] Smith NK, Jozkowski KN, Sanders SA. Hormonal contraception and female pain, orgasm and sexual pleasure. Journal of  Sexual Medicine. 2014 Feb;11(2):462-70.

[xxi] Lev-Sagie A, Wertman O, Lavee Y, Granot M. Vestibular Anatomic Localization of Pain Sensitivity in Women with Insertional Dyspareunia: A Different Approach to Address the Variability of Painful Intercourse. Journal of Clinical Medicine. 2020;9(7):2023.

[xxii] Tayyeb M, Gupta V. Dyspareunia. [Updated 2020 Oct 5]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK562159

[xxiii] Serati M, Bogani G, Di Dedda MC, et al. A comparison between vaginal estrogen and vaginal hyaluronic for the treatment of dyspareunia in women using hormonal contraceptive. European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology. 2015 Aug;191:48-50.

[xxiv] Champaneria R, D’Andrea RM, Latthe PM. Hormonal contraception and pelvic floor function: a systematic review.  International Urogynecology Journal. 2016 May;27(5):709-22.

[xxv] Goldstein AT, Belkin ZR, Krapf JM, et al. Polymorphisms of the androgen receptor gene and hormonal contraceptive induced provoked vestibulodynia. Journal of Sexual Medicine 2014;11:2764–2771.

[xxvi] Breslau J, Miller E, Jin R, et al. A multinational study of mental disorders, marriage, and divorce. Acta Psychiatrica Scandinavica. 2011;124(6):474-486.

[xxvii] Gabriel B, Beach SRH, Bodenmann G.  Depression, Marital Satisfaction and Communication in Couples: Investigating Gender Differences. Behavior Therapy. 2010; 41(3): 306–316.

[xxviii] Moyá  J, Cano-Prous A,  Fernández A at al. The impact a first episode of major depression has on marital dissatisfaction: Is remission associated with improvement in dissatisfaction?. European Journal of Psychiatry. 2010;24(1).

[xxix] Pruchno R, Wilson-Genderson M, Cartwright FP. Depressive symptoms and marital satisfaction in the context of chronic disease: a longitudinal dyadic analysis. JFP. 2009;23(4):573-584.

[xxx] Gabriel B, Beach SR, Bodenmann G. Depression, marital satisfaction and communication in couples: investigating gender differences. Behavior Therapy. 2010 Sep;41(3):306-16.

[xxxi] Weiss P. a kol. Sexuologie. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2010. s. 424

[xxxii] Fruzzetti F, Fidecicchi T. Hormonal Contraception and Depression: Updated Evidence and Implications in Clinical Practice. Clinical Drug Investigation. 2020 Dec;40(12):1097-1106.

[xxxiii] Lewis CA, Kimmig AS, Zsido RG, Jank A, Derntl B, Sacher J. Effects of Hormonal Contraceptives on Mood: A Focus on Emotion Recognition and Reactivity, Reward Processing, and Stress Response. Current Psychiatry Reports. 2019;21(11):115.

[xxxiv] Gingnell M, Engman J, Frick A. Oral contraceptive use changes brain activity and mood in women with previous negative affect on the pill–a double-blinded, placebo-controlled randomized trial of a levonorgestrel-containing combined oral contraceptive. Psychoneuroendocrinology. 2013 Jul;38(7):1133-44.

[xxxv] Wiréhn AB, Foldemo A, Josefsson A, Lindberg M. Use of hormonal contraceptives in relation to antidepressant therapy: A nationwide population-based study. European Journal of Contraception and Reproductive Health Care. 2010 Feb;15(1):41-7.

[xxxvi] Young EA, Kornstein SG, Harvey AT, et al. Influences of hormone-based contraception on depressive symptoms in premenopausal women with major depression. Psychoneuroendocrinology. 2007;32(7):843-853.

[xxxvii] de Wit AE, Booij SH, Giltay EJ, et al. Association of Use of Oral Contraceptives With Depressive Symptoms Among Adolescents and Young Women. JAMA Psychiatry. 2020 Jan 1;77(1):52-59.

[xxxviii] Zettermark S, Perez Vicente R, Merlo J. Hormonal contraception increases the risk of psychotropic drug use in adolescent girls but not in adults: A pharmacoepidemiological study on 800 000 Swedish women. PLoS One. 2018;13(3):e0194773.

[xxxix] Skovlund CW, Mørch LS, Kessing LV, Lidegaard Ø. Association of Hormonal Contraception With Depression. JAMA Psychiatry. 2016 Nov 1;73(11):1154-1162.

[xl] Lindberg M, Foldemo A, Josefsson A, Wiréhn AB. Differences in prescription rates and odds ratios of antidepressant drugs in relation to individual hormonal contraceptives: a nationwide population-based study with age-specific analyses. The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care : the official journal of the European Society of Contraception. 2012 Apr;17(2):106-18.

[xli] Statista. https://www.statista.com/statistics/325210/us-divorce-rate-among-women/. Accessed 23 Oct 2020.

[xlii] Fehring RJ. The influence of contraception, abortion, and natural family planning on divorce rates as found in the 2006-2010 National Survey of Family Growth. Linacre Q. 2015;82(3):273-282.

[xliii] Marcén M. Divorce and the birth control pill. Universidad de Zaragoza. Munich Personal RePEc Archive. 2012. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/35955/1/marcen_150112_divorce_pill_final_version.pdf. Accessed 7 Jan 2020.

Ďakujeme za zdieľanie a šírenie osvety o problematickosti antikoncepcie.

Mohlo by sa vám tiež páčiť...